دپارتمان هندسه و گسسته
 
 
     
 
  معرفی رئیس دپارتمان
 
  آموزشی و تحلیلی   
تحلیل آزمون مرحله ( 1) درس هندسه  آزمون های جامع دبیرستان ماندگار البرز تاریخ برگزاری : یازدهم مهرماه 99..pdf