چاپ خبر
دبیرستان ماندگار البرز شنبه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
نشاط و شادابی در فعالیت های تابستانی دبیرستان ماندگار البرز
دبیرستان ماندگار البرز به منظور گسترش شادی و نشاط
در دانش آموزان و تقویت حس مسئولیت پذیری و عزت
نفس آنان و با هدف تقویت قوای جسمانی ، ارتقای بهداشت
روانی و روحیه مشارکت جویی، ایجاد همبستگی و همدلی و
همکاری بین دانش آموزان ، توسعه مهارت های ورزشی و تعامل
بین معلم و دانش اموزان و ترغیب دانش اموزان به فعالیت های
گروهی ، با گنجاندن زنگ نشاط و ورزش و شادی در برنامه های
فعالیت های تابستانی ، هر روز با برگزاری مسابقات ورزشی و ایجاد
شور و نشاط به این موضوع مهم توجه ویزه داشته است.
ایجاد نشاط و شادابی یکی از موثرترین راهها برای افزایش بهداشت روانی در جامعه است . مدرسه به عنوان یک نهاد تاثیرگذار با بوجود آوردن زمینه ها و برنامه هایی باعث هرچه شاداب تر شدن جامعه می شود، اگر در مدرسه شوق زندگی کردن بوجود آید خود به خود بر جامعه نیز تاثیر فراوان خواهد گذاشت .
دبیرستان ماندگار البرز به منظور گسترش شادی و نشاط در دانش آموزان و تقویت حس مسئولیت پذیری و عزت نفس آنان و با هدف تقویت قوای جسمانی ، ارتقای بهداشت روانی و روحیه مشارکت جویی، ایجاد همبستگی و همدلی و همکاری بین دانش آموزان ، توسعه مهارت های ورزشی و تعامل بین معلم و دانش اموزان و ترغیب دانش اموزان به فعالیت های گروهی ، با گنجاندن زنگ نشاط و ورزش و شادی در برنامه های فعالیت های تابستانی ، هر روز با برگزاری مسابقات ورزشی و ایجاد شور و نشاط به این موضوع مهم توجه ویزه داشته است.
 تصاویر زنگ نشاط و ورزش و شادی را در زیر ببینید.
 
 
 
 
 
 
 
انتهای پیام/.