چاپ خبر
دبیرستان ماندگار البرز پنج‌شنبه, ۰۲ آبان ۱۳۹۸
بیست و دومین دوره انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان ماندگار البرز برگزار شد
چهارشنبه اول آبان 98 همزمان با مدارس سراسر
کشور ، بیست و دومین دوره انتخابات شورای
دانش آموزی با شعار" شورای دانش آموزی 
طلایه دار گام دوم انقلاب " با شور و نشاط
خاصی در دبیرستان ماندگار البرز برگزار شد.
چهارشنبه اول آبان 98 همزمان با مدارس سراسر کشور ، بیست و دومین دوره انتخابات
شورای دانش آموزی با شعار" شورای دانش آموزی  طلایه دار گام دوم انقلاب " با شور و
نشاط خاصی دردبیرستان ماندگار البرز برگزار شد.
آقای محمدی مدیر دبیرستان ماندگار البرز در این باره گفتند : تشکیل شورای دانش آموزی زمینه مشارکت ملی و حضور فعال دانش آموزان در فرایند تصمیم گیری ها و تقویت و توسعه فعالیت های آموزشی ، پرورشی ، ورزشی ، فرهنگی و هنری در مدرسه را فراهم می آورد . ایشان مهمترین اهداف انتخابات شورای دانش آموزی را ، تقویت روحیه خود باوری ، بر انگیخته شدن حس مسئولیت پذیری و افزایش اعتماد بنفس دانش آموزان بر شمردند .
( تصاویر انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان ماندگار البرز را ببینید )
 
 
 
 
 
 
 
انتهای پیام/.