المپیاد (مرحله اول)
قبول شدگان مرحله اول المپیاد کشوری
 
کنکور سراسری
 
تصویر گردان
 
المپیاد (مرحله دوم)
قبول شدگان مرحله دوم المپیاد کشوری
 
84 رتبه زیر 1000 ریاضی
اسامی دانش اموزان رتبه های زیر 1000 رشته ریاضی فیزیک
84 رتبه زیر 1000 دانش آموزان غرور آفرین
رشته ریاضی فیزیک  دبیرستان ماندگار البرز
در کنکور سراسری سال 1398
 
26 رتبه زیر 1000 انسانی
اسامی دانش اموزان رتبه های زیر 1000 رشته ادبیات و علوم انسانی
26رتبه زیر 1000 دانش آموزان غرور آفرین
رشته ادبیات و علوم انسانی دبیرستان ماندگار البرز
در کنکور سراسری سال 1398