رشته ریاضی  
استاد تقی لو
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________
 
استاد رستگار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________
 
استاد احمدی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
رشته تجربی  
استاد روغنی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________
 
استاد حبیبی