رشته ریاضی
 
استاد داداشی
 
 
______________________________
 
استاد تقی لو
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________
 
استاد رستگار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________
 
استاد احمدی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رشته تجربی

 
استاد صیدی
 
 
استاد روغنی ( رشته تجربی )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________
 
استاد حبیبی  ( رشته تجربی )