رشته ریاضی
استاد تقی لو
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________
 
استاد رستگار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________
 
استاد احمدی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رشته تجربی

استاد روغنی ( رشته تجربی )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________
 
استاد حبیبی  ( رشته تجربی )