درج مطلب
استاد هاشم خانی
 
 
 
________________________
 
استاد برزویی
 
 
____________________________
 
استاد نیک پور
 
 
___________________________
 
استاد صالح
 
 القای الکترومغناطیسی
 

درج مطلب

استاد بروزیی ( رشته تجربی )
 
 
 
 
_________________________________
 
استاد عبادتی ( رشته ریاضی فیزیک )