رشته ریاضی
استاد یوسفی 
 
 
 
 
 
 
_________________________
 
استاد اتراکی