رشته ریاضی
 
استاد مجیدی
 
 
 
_____________________________
 
استاد آذری
 
 
 
استاد یوسفی 
 
 
 
 
 
 
_________________________
 
استاد اتراکی
 
 
________________________
 
استاد کمالی