پایه دهم معارف
 
__________________________
 
عربی 
استاد جدیدی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________
 
تاریخ اسلام
استاد دولت آبادی
 
 
 
 
________________________
 
 
 
 
 
 
 

پایه یازدهم معارف

______________________________
 
عربی 
استاد جدیدی
 
 
 
______________________________
 
علوم و معارف قرآنی
استاد جهانبخش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________
 
اصول و عقاید
استاد اسدآبادی
 
 
__________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پایه دوازدهم معارف
 
 
علوم و معارف قرآنی
استاد جهانبخش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________
 
عربی 
استاد رحیمی
 
 
 
 
____________________
 
عربی
استاد فاصل
 
 
 
 
 
 
____________________
 
احکام 
استاد فاضل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اصول و عقاید
استاد فاضل
 
 
_________________________
 
 
فنون
استاد کوهی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________
 
ریاضی
استاد کربلایی
 
 
هفته 1
 
 
هفته 2
 
هفته 3
 
هفته 4
احتمال ( فضای نمونه ای )
احتمال ( پیشامد تصادفی )
 
هفته 5
 
هفته 6
 
هفته 7
 
هفته 8
 
هفته 9
 
هفته 10
 
 
هفته 11