دوازدهم ریاضی و تجربی
 
_______________________
 
گسسته
استاد حسینی فر
 
همایش 1
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 2
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 3
 
همایش 4
 
همایش 5
 
همایش 6
 
همایش 7
 
همایش 8
 
همایش 9
_________________________
 
زیست شناسی
استاد معین آزاد
 
همایش 1
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 2
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 3
 
همایش 4
 
همایش 5
 
همایش 6
 
همایش 7
 
همایش 8
 
همایش 9
 
__________________________
 
هندسه 
استاداسفندیار
 
همایش 1
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 2
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 3
 
همایش 4
 
همایش 5
 
همایش 6
 
همایش 7
 
همایش 8
 
همایش 9
 
___________________________
 
ریاضی و حسابان 
استاد اشرفی
 
 
همایش 1
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 2
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 3
 
همایش 4
 
همایش 5
 
همایش 6
 
همایش 7
 
همایش 8
 
همایش 9
 
___________________________
 
فیزیک 
استاد باب الحوائجی
 
 
همایش 1
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 2
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 3
 
 
همایش 4
 
همایش 5
 
همایش 6
 
همایش 7
حرکت دایره ای (رشته ریاضی )
 
همایش 8
 
همایش 9
 
___________________________
 
شیمی 
استاد رحیمی
 
همایش 1
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 2
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 3
 
همایش 4
 
همایش 5
 
همایش 6
 
همایش 7
 
همایش 8
 
همایش 9
 
___________________________
 
ریاضی 
استاد اسلامی
 
 
 
 
 
 
 
 

دوازدهم انسانی

 
____________________
 
عربی 
استاد نهضت
 
همایش 1
فایل تدریس (جزوه دبیر)
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 2
فایل تدریس (جزوه دبیر)
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 3
 
همایش 4
 
همایش 5
 
همایش 6
 
همایش 7
 
همایش 8
 
همایش 9
 
_____________________
 
فنون ادبی 
استاد شهریاری
 
همایش 1
فایل تدریس (جزوه دبیر)
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
 
همایش 2
فایل تدریس (جزوه دبیر)
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 3
 
همایش 4
 
همایش 5
 
همایش 6
 
همایش 7
 
همایش 8
 
همایش 9
 
____________________
 
ریاضی 
استاد عبدوس
 
همایش 1
فایل تدریس  (جزوه دبیر)
 
همایش 2
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 3
 
همایش 4
 
همایش 5
 
همایش 6
 
همایش 7
 
همایش 8
 
همایش 9
 
____________________
 
دستور زبان فارسی 
استاد شهریاری
 
جلسه اول