یازدهم ریاضی و تجربی
 
________________________
 
فیزیک استاد  نیک پور
 
همایش 1
 
همایش 2
 
همایش 3
 
همایش 4
 
همایش 5
 
همایش 6
 
_______________________
 
هندسه استاد یوسفی
 
همایش 1
 
همایش 2
 
همایش 3
 
همایش 4
 
همایش 5
 
همایش 6
 
همایش 7
 
همایش 8
 
همایش 9
 
همایش 10
 
______________________
 
 
____________________
 

یازدهم انسانی