کلیپ های تصویری  دبیرستان ماندگار البرز  
 
کارگردانان: دانش آموزان دهم ریاضی
سال تحصیلی 1402-1401
        عنوان:     البرز مدرسه پیشرو و الگو       
 
-------------------------------------------------------------------------
 
 دبیرستان ماندگار البرز در قلب پایتخت
 
 
 
 
         
   کلیپ پویش جهاد علمی البرز  
 
 
 
 پویش جهاد علمی البرز
 
گزارش مصور
سال تحصیلی 1403-1402