رشته ریاضی  
     
 
رشته تجربی  
استاد ظهرابی
 
 
 
______________________________
 
استاد طاهری