رشته ریاضی
 
استاد رحیمی
 
 
 
 
______________________________
 
استاد عظیمی
 
 
 
 
_______________________________
 
استاد شریف بیگی
 
 
 
______________________________
 
استاد شایگان
 
 
____________________________
 
 
 
 
 
 

رشته تجربی

 
استاد عظیم عراقی ( تجربی )
 
 
 
 
استاد ظهرابی ( رشته تجربی )
 
 
 
______________________________
 
استاد طاهری ( رشته تجربی )
 
 
 
 
 
_____________________________
 
استاد محمودی ( رشته تجربی )
 
 
_____________________________
 
استاد آقاگلی ( رشته تجربی )
 
 
 
 
__________________________
 
استاد احمدی  ( رشته تجربی )
 
 
 
 
___________________
 
 
استاد مقدسی
 
 
 
 
 
 
 
 
________________
 
استاد ملک شاهی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مجموعه تست های کنت