رشته ریاضی
 

رشته تجربی

استاد ظهرابی ( رشته تجربی )
 
 
 
______________________________
 
استاد طاهری ( رشته تجربی )
 
 
 
 
 
_____________________________
 
استاد محمودی ( رشته تجربی )
 
 
_____________________________
 
استاد آقاگلی ( رشته تجربی )
 
 
 
 
__________________________
 
استاد احمدی  ( رشته تجربی )