درج مطلب
 
استاد قاسمیان
 
 
...............................................
 
 
 
________________________________
 
استاد افتخاری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  دهم انسانی
 
 
فارسی استاد نویری