یازدهم ریاضی و تجربی
 
________________________
 
آمار و احتمال
استاد داورزنی
 
 
همایش 1
فایل تدریس  ( جزوه دبیر )
 
همایش 2
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 3
 
همایش 4
 
همایش 5
 
همایش 6
 
همایش 7
 
همایش 8
 
همایش 9
 
_______________________
 
زیست شناسی
استاد عالمی
 
 
همایش 1
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 2
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 3
 
همایش 4
 
همایش 5
 
همایش 6
 
همایش 7
 
همایش 8
 
همایش 9
 
______________________
 
هندسه 
استاد یوسفی
 
همایش 1
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
 
همایش 2
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 3
 
همایش 4
 
همایش 5
 
همایش 6
 
همایش 7
 
همایش 8
 
همایش 9
_____________________
 
ریاضی و حسابان 
استاد حسنی و افخمی
 
همایش 1
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 2
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 3
 
همایش 4
 
همایش 5
 
همایش 6
 
همایش 7
 
همایش 8
 
همایش 9
 
 
_____________________
 
فیزیک
استاد برزویی
 
همایش 1
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 2
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 3
 
همایش 4
 
همایش 5
 
همایش 6
 
همایش 7
 
همایش 8
 
همایش 9
 
 
______________________
 
شیمی 
استاد مقدسی
 
همایش 1
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 2
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 3
 
همایش 4
 
همایش 5
 
همایش 6
 
همایش 7
 
همایش 8
 
همایش 9
 
______________________
 
 
 
 

یازدهم انسانی

 
___________________________
 
ریاضیات
استاد کربلایی
 
 
همایش 1
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 2
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 3
 
همایش 4
 
همایش 5
 
 
 
 
همایش 6
 
همایش 7
 
همایش 8
____________________________
 
عربی
استاد نهضت
 
همایش 1
فایل تدریس (جزوه دبیر)
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 2
فایل تدریس (جزوه دبیر)
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 3
 
همایش 4
 
همایش 5
 
همایش 6
 
همایش 7
 
همایش 8
 
همایش 9
 
____________________________
 
فنون ادبی
استاد شهریاری
 
همایش 1
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
 
همایش 2
فایل تدریس (جزوه دبیر)
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 3
 
همایش 4
 
همایش 5
 
همایش 6
 
همایش 7
 
همایش 8
 
همایش 9
___________________________
 
دستور زبان فارسی 
استاد شهریاری
 
جلسه اول
 
 
 
 
 
درج مطلب