دهم ریاضی و تجربی
 ____________________
 
زیست شناسی
استاد زابلی
 
همایش 1
فایل تدریس (جزوه دبیر )
 
همایش 2
فایل تدریس (جزوه دبیر )
 
همایش 3
 
همایش 4
 
همایش 5
 
همایش 6
 
همایش 7
 
همایش 8
 
همایش 9
 
____________________
 
هندسه 
استاد کمالی
 
همایش 1
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 2
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 3
 
همایش 4
 
همایش 5
 
همایش 6
 
همایش 7
 
همایش 8
 
همایش 9
 
___________________
 
ریاضی 
استاد روغنی
 
همایش 1
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 2
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 3
 
همایش 4
 
همایش 5
 
همایش 6
 
همایش 7
 
همایش 8
 
همایش 9
 
__________________
 
فیزیک
استاد محمدی پور
 
همایش 1
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 2
فایل تدریس (چزوه دبیر)
 
همایش 3
 
همایش 4
 
همایش 5
 
همایش 6
 
همایش 7
 
همایش 8
 
همایش 9
 
 
__________________
 
شیمی 
استاد طاهری
 
همایش 1
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 2
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 3
 
همایش 4
 
همایش 5
 
همایش 6
 
همایش 7
 
همایش 8
 
همایش 9
 
__________________
 
 
 
 

دهم انسانی

 
__________________________
 
ریاضیات
استاد عبدوس
 
همایش 1
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 2
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 3
 
همایش 4
 
همایش 5
 
همایش 6
 
همایش 7
 
همایش 8
 
همایش 9
 
__________________________
 
عربی 
استاد نهضت
 
همایش 1
فایل تدریس (جزوه دبیر)
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 2
فایل تدریس (جزوه دبیر)
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 3
 
همایش 4
 
همایش 5
 
همایش 6
 
همایش 7
 
همایش 8
 
همایش 9
 
_________________________
 
فنون ادبی
استاد شهریاری
 
همایش 1
فایل تدریس  (جزوه دبیر)
 
 
همایش 2
فایل تدریس ( جزوه دبیر )
فایل تدریس (جزوه دبیر)
 
همایش 3
 
همایش 4
 
همایش 5
 
همایش 6
 
همایش 7
 
همایش 8
 
همایش 9
 
________________________
 
دستور زبان فارسی 
استاد شهریاری
 
جلسه اول
 
جلسه دوم
 
جلسه سوم