دهم ریاضی و تجربی
 
ریاضی استاد داداشی
 
همایش  13
 
همایش 14
 
همایش 15
 
همایش 16
 
همایش 17
 
همایش 18
 
همایش 19
 
همایش 20
 
iهمایش 21
 
همایش 22
 
 
_________________________
 
فیزیک استاد معینی
 
همایش 13
 
همایش 14
 
همایش 15
 
همایش 16
 
همایش 17
 
همایش 18
 
همایش 19
 
همایش 20
 
همایش 21
 
_______________________
 
شیمی استاد زمانی
 
همایش 13
 
همایش 14
 
همایش 15
 
همایش 16
 
همایش 17
 
همایش 18
 
iهمایش 19
 
همایش 20
 
 
 
 

دهم انسانی