درج مطلب
 
درس عربی استاد نهضت
 
|همایش اول / مباحث اسم معرب و مبنی، جمله فعلیه، جارو مجرور|
|روز شنبه مورخ 14010217|
 
 
 
 
|همایش دوم / ترکیب،  معلوم و مجهول|
|روز جمعه مورخ 14010223|
 
 
 
 
|همایش سوم / اعداد، ثلاثی، اسم فاعل و مفعول|
|روز شنبه مورخ 14010224|
 
 
 
|همایش چهارم / جمله اسمیه و افعال ناقصه|
|روز شنبه مورخ 14010231|
 
 
 
|همایش پنج/ حل نمونه سوالات امتحان نهایی|
|روز پنجشنبه مورخ 14010305|
 
 
 
 
___________________________
 
درس فنون ادبی استاد کوهی
 
|همایش اول / اوزان شعر فارسی و اختیارات شاعری|
|روز دوشنبه مورخ 14010219|
 
 
 
|همایش دوم - دروس 3 و 6 و 9 و 11 و 12|
|روز دوشنبه مورخ 14010226|
 
 
 
|همایش سوم - تحلیل سوالات امتحان نهایی|
|روز چهارشنبه مورخ 14010318|
 
 
 
__________________________
 
درس فارسی استاد موسوی
 
|همایش اول/ فصول 1و2و3و4|
|روز یکشنبه مورخ 14010218|
 
 
 
|همایش دوم -دستور ترم یک و فصول 5 تا 8|
|روز یکشنبه مورخ 14010225|
 
 
 
 
لینک های تدریس درس فارسی استاد ذاکری 
|همایش سوم - حل نمونه سوال نهایی|
|روز یکشنبه مورخ 14010322|
 
 
________________________
 
درس ریاضی استاد عبدوس
 
|همایش اول /  تصاعد هندسی و حسابی|
|روز چهارشنبه مورخ 14010221|
 
 
 
|همایش دوم /  دنباله هندسی و تابع نمایی|
|روز چهارشنبه مورخ 14010228|
 
 
 
|همایش سوم / حل نمونه سوالات امتحان نهایی|
|روز یکشنبه مورخ 14010315|
 
 
______________________
 
درس زبان خارجی استاد شکوری
 
|همایش اول مبحث درس 1|
|روز سه شنبه مورخ 14010220|
 
 
 
|همایش دوم مبحث درس 2 و 3|
|روز سه شنبه مورخ 14010227|
 
 
 
 
|همایش سوم حل نمونه سوالات امتحان نهایی|
|روز سه شنبه مورخ 14010324|
 
 
 
 
_______________________