دوازدهم ریاضی و تجربی
 
گسسته
استاد حسینی فر
 
همایش 1
 
هفته 2
 
هفته 3
 
هفته 4
 
هفته 5
 
هفته 6
 
هفته 7
 
هفته 8
_______________
 
زیست
استاد معین آزاد
 
هفته 1
 
هفته 2
 
هفته 3
 
هفته 4
 
هفته 5
 
هفته 6
 
هفته 7
 
هفته 8
 
هفته 9
 
________________
 
هندسه
استاد اسفندیار
 
هفته 1
 
هفته 2
 
هفته 3
 
هفته 4
 
هفته 5
 

هفته 6
 
هفته 7
 
هفته 8
 
هفته 9
 
 
_______________
 
ریاضی
استاد اسلامی
 
هفته 1
 
هفته 2
 
هفته 3
 
هفته 4
 
هفته 5
 
هفته 6
 
هفته 7
 
هفته 8
 
هفته 9
 
_______________
 
فیزیک
استاد باب الحوائجی
 
هفته 1
 
هفته 2
 
هفته 3
 
هفته 4
 
هفته 5
 
هفته 6
 
هفته 7
 
هفته 8
 
هفته 9
 
_______________
 
شیمی
استاد رحیمی
 
هفته 1
 
هفته 2
 
هفته 3
 
هفته 4
 
هفته 5
 
هفته 6
 
هفته 7
 
هفته 8
 
هفته 9
 
_______________
 
 
 
 
 

دوازدهم انسانی

______________
 
عربی
استاد نهضت
 
هفته 1
 
هفته 2
 
هفته 3
 
هفته 4
 
هفته 5
 
هفته 6
 
هفته 7
 
هفته 8
 
 
 
_________________
 
فنون
استاد شهریاری
 
هفته 1
 
 
 
هفته 2
 
هفته 3
 
هفته 4
 
هفته 5
 
هفته 6
 
هفته 7
 
هفته 8
 
هفته 9
_________________
 
ریاضی
استاد عبدوس
 
هفته 1
 
هفته 2
 
هفته 3
 
هفته 4
 
هفته 5
 
هفته 6
 
هفته 7
 
هفته 8
 
 
هفته 9
_________________