دهم ریاضی و تجربی
 
 
ریاضی استاد داداشی
 
هفته اول / شنبه نهم مهرماه 1401
 
هفته دوم / شنبه 16مهر1401
 
هفته سوم / شنبه 23مهر1401
 
هفته چهارم / شنبه 30مهر1401
 
هفته پنجم / شنبه 7 آبان 1401
 
هفته هفتم / شنبه 21 آبان 1401
 
هفته هشتم / شنبه 28 آبان 1401
 
هفته نهم / شنبه 5 آذر 1401
 
هفته دهم / شنبه 12 آذر 1401
 
هفته 11 / شنبه 19 آذر1401
 
هفته 12 / شنبه 26 آذر 1401
_________________________________
 
شیمی استاد آقاگلی
 
هفته اول / یکشنبه دهم مهرماه 1401
 
هفته دوم / یکشنبه 17مهر1401
 
هفته سوم / یکشنبه 24مهر1401
 
هفته چهارم / یکشنبه 1 آبان  1401
 
هفته پنجم / یکشنبه 8 آبان 1401
 
هفته ششم / یکشنبه 15 آبان 1401
 
هفته هفتم / یکشنبه 22 آبان 1401
 
هفته هشتم / یکشنبه 28 آبان 1401
 
هفته نهم / یکشنبه 6 آذر 1401
 
هفته دهم / یکشنبه 13 آذر 1401
_________________________________
 
فیزیک استاد معینی
 
هفته اول / دوشنبه 11مهر1401
 
هفته دوم / دوشنبه 18مهر1401
 
هفته سوم / دوشنبه 25مهر1401
 
هفته چهارم / دوشنبه 2 آبان 1401
 
هفته پنجم / دوشنبه 9 آبان 1401
 
هفته ششم / دوشنبه 16 آبان 1401
 
هفته هفتم / دوشنبه 23 آبان 1401
 
هفته نهم / دوشنبه 7 آذر 1401
 
هفته دهم / دوشنبه 14 آذر1401
 
هفته 11 / دوشنبه 21 آذر 1401
 
هفته 12 / دوشنبه 28 آذر 1401
 
_________________________________
 
هندسه  استاد یوسفی
 
هفته اول / سه شنبه 12مهر1401
 
هفته دوم / سه شنبه 19مهر1401
 
هفته سوم / سه شنبه 26مهر1401
 
هفته چهارم / سه شنبه 3 آیان 1401
 
هفته پنجم / سه شنبه 10آبان 1401
 
هفته ششم /  سه شنبه 17آبان 1401
 
هفته هفتم / سه شنبه 24 آبان 1401
 
هفته هشتم / سه شنبه 1 آذر1401
 
هفته نهم / سه شنبه 8 آذر 1401
 
هفته دهم / سه شنبه 15 آذر 1401
 
هفته 11 / سه شنبه 22 آذر 1401
 
هفته 12 /  سه شنبه 29 آذر 1401
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دهم انسانی

عربی استاد جال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فنون ادبی استاد کوهی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
زبان خارجی استاد شکوری
 
هفته اول دهم مهرماه 1401
 
هفته دوم / یکشنبه 17مهر1401
 
هفته سوم / یکشنبه 24مهر1401
 
هفته چهارم / یکشنبه 1 آبان 1401
 
هفته پنجم / یکشنبه 8 آبان 1401
 
هفته ششم / یکشنبه 15 آبان 1401
 
هفته هفتم / یکشنبه 22 آبان 1401
 
هفته نهم / یکشنبه 6 آذر 1401
 
هفته دهم / یکشنبه 13 آذر 1401
 
هفته یازدهم / یکشنبه 20 آذر 1401
 
هفته 12 / یکشنبه 27 آذر 1401