کلاس های انسانی
ریاضی
استاد کربلایی
 
 
_________________________
 
ریاضی
استاد عبدوس
 
 
_________________________
 
فلسفه و منطق
استاد حجازیان
 
 
عربی
استاد جال
 
 
 
 
_______________________
 
زبان خارجی
استاد شکوری
 
 
 
 
____________________
 
فارسی
استاد بیرانوند
 
 
 
 
 
____________________
 
فنون
استاد کوهی