رشته تجربی
 
استاد مختاری 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________
 
استاد روغنی