رشته ریاضی  
استاد عبادتی
 
 
 
 
 
 
 
_________________________
 
استاد جباری 
 
 
 
 
___________________________
 
استاد صالح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
رشته تجربی