رشته ریاضی
 
استاد کیانچهر
 
 
 
___________________________
 
استاد شادلویی
 
___________________________
 
استاد عبادتی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________
 
استاد جباری 
 
 
 
 
___________________________
 
استاد صالح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رشته تجربی