آشنایی و نحوه درمان ارتقائ بهداشت فردی دانش آموزان در زمینه پیشگیری و درمان آلودگی به شپش