دپارتمان معارف اسلامی  
     
 
معرفی رئیس دپارتمان