دپارتمان زبان و ادبیات فارسی  
 
 
         
نمونه سوال  
     
 
معرفی رئیس دپارتمان