دپارتمان زبان و ادبیات فارسی  
     
 
نمونه سوال  
     
 
معرفی رئیس دپارتمان