دپارتمان زبان اگلیسی  
     
 
منابع آموزشی  
 
کتاب گرامر جامع زبان انگلیسی
 
جدول کمات مقاطع از واژگان پزشکی
 
     
 
معرفی رئیس دپارتمان