دپارتمان زبان اگلیسی
 
 
     
 
   
منابع آموزشی
 
 
کتاب گرامر جامع زبان انگلیسی
 
جدول کمات مقاطع از واژگان پزشکی
 
 
     
 
  معرفی رئیس دپارتمان