دپارتمان زبان اگلیسی  
 
 
         
منابع آموزشی  
 
کتاب گرامر جامع زبان انگلیسی
 
جدول کمات مقاطع از واژگان پزشکی
 
     
 
معرفی رئیس دپارتمان