شهید دکتر مصطفی چمران  وزیر اسبق وزارت دفاع                                            فارغ التحصیل دبیرستان ماندگار البرز