پروفسور علی جوان  مخترع لیزر گازی                                                     فارغ التحصیل دبیرستان ماندگار البرز