پروفسور  داریوش فرهود    پدر علم ژنتیک ایران                                   فارغ التحصیل دبیرستان ماندگار البرز