اخبار اختصاصی پایه یازدهم (ریاضی و تجربی)  
بیست و یکمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در دبیرستان ماندگار البرز برگزار شد.
بیست و یکمین مانور زلزله و ایمنی همزمان با
سراسر کشور صبح روز چهارشنبه 6 آذرماه 98
  با حضور آقای محمدی مدیر دبیرستان البرز 
معاونین پرورشی ، آموزشی ، انضباطی و جمعی
از مسئولین و دبیران دبیرستان البرز برگزار شد.

آیین تنفیذ احکام و تحلیف منتخبین شورای دانش آموزی پایه یازدهم با حضور مدیر دبیرستان ماندگار البرز
آیین تنفیذ احکام و تحلیف منتخبین شورای دانش آموزی
پایه یازدهم با حضورآقای محمدی مدیر دبیرستان ماندگار
البرز و جمعی از مسئولین دبیرستان در سالن جلسات برگزار
شد.