اخبار اختصاصی دپارتمان های علمی _ آموزشی  
برگزاری جلسه دپارتمان های آموزشی به ریاست آقای محمدی مدیر دبیرستان ماندگار البرز و بررسی فعالیت ها و آموزش های مجازی
دپارتمان های آموزشی به ریاست آقای محمدی
مدیر دبیرستان ماندگار البرز روز های دوشنبه و
چهارشنبه ، 18 و 20 فروردین ماه و با حضور
معاونین، مدیران پایه های تحصیلی و روسای
دپارتمان های آموزشی ، برای بررسی فعالیت ها
و آموزش های مجازی در دوران قرنطینه تشکیل
جلسه داد.
 
تصویر گردان