گزارش معاونت شتیبانی

فعالیت های عمرانی و تجهیزاتی انجام شده توسط معاونت پشتیبانی و برنامه ریزی منا بع  دبیرستان ماندگار البرز  (سال تحصیلی 99-98)  1.pdf

 

فعالیت های عمرانی و تجهیزاتی انجام شده توسط معاونت پشتیبانی و برنامه ریزی منا بع (سال تحصیلی 99-98)