به گزارش روابط عمومی، پس از انتشار ویروس کرونا در جامعه، به منظور پیشگیری از گسترش این بیماری و در جهت  حفظ سلامت کارکنان، عملیات غربالگری و کنترل سلامت  در حال انجام است.